Optimálna dávka cvičenia na zlepšenie kognitívnych funkcií u starších ľudí

V tejto metaanalýze sa ukázalo, že cvičenie 300 minút/týždenne stredne intenzívnej aktivity alebo 150 minút/týždenne intenzívnej aktivity poskytuje najvýraznejšie zlepšenie kognitívnych funkcií u starších ľudí. Klinicky významné zmeny v kognitívnych funkciách vyvolali nižšie dávky odporových cvičení (napr. posilňovanie) ako aeróbnych cvičení.

Odkaz na pôvodný výskum: Gallardo-Gómez D, Del Pozo-Cruz J, Noetel M, Álvarez-Barbosa F, Alfonso-Rosa RM, Del Pozo Cruz B. Optimal dose and type of exercise to improve cognitive function in older adults: A systematic review and bayesian model-based network meta-analysis of RCTs. Ageing Res Rev. 2022 Apr;76:101591. doi: 10.1016/j.arr.2022.101591.

Obrázok: freepik

Pozadie

Demencia je stav súvisiaci so starnutím, ktorý sa vyznačuje zhoršovaním kognitívnych funkcií a je jednou z hlavných príčin invalidity u starších ľudí na celom svete.[1] Očakáva sa, že počet prípadov demencie sa do roku 2060 viac ako zdvojnásobí, a keďže na obzore nie je známy žiadny liek, prevencia demencie je najvyššou prioritou. Niekoľko štúdií podporuje schopnosť cvičenia zlepšiť kognitívne funkcie starších ľudí, čo súvisí so stimuláciou molekulárnych mechanizmov, ako je neurotrofický faktor odvodený od mozgu (BDNF).[2] 

Štúdia

Táto metaanalýza 44 randomizovaných kontrolovaných štúdií publikovaných v rokoch 1995 až 2021 skúmala vzťah dávky a odozvy medzi celkovým a špecifickým typom cvičenia na kognitívne funkcie u 4 793 účastníkov vo veku ≥ 50 rokov. Medzi účastníkmi bolo 45 % diagnostikovaných s miernou kognitívnou poruchou a 54 % malo nadváhu alebo obezitu (podľa BMI).

Vo všetkých štúdiách sa na hodnotenie kognitívnych funkcií použil Mini-Mental State Examination (MMSE) test. Pre každý zásah sa vypočítal Metabolický ekvivalent úlohy (MET – spôsob, ktorý umožňuje porovnanie energetického výdaja medzi rôznymi typmi cvičenia) a vyjadril sa ako MET minút za týždeň (MET-min).

Výsledky

Celkové cvičenie malo veľký pozitívny vplyv na kognitívne funkcie až do približne 1200 MET-min, čo zodpovedá hornej hranici odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie pre fyzickú aktivitu (tj. 300 minút týždenne strednej intenzity alebo 150 minút/týždeň intenzívnej aktivity). Nad toto množstvo cvičenie naďalej zvyšovalo kognitívne funkcie až do 1800 MET-min, ale prírastok zlepšenia kognitívnych funkcií prepočítaný na 100 MET-min bol oveľa menší (tj. menej ako polovica oproti 1200 MET-min). Neexistovali dostatočné údaje na zistenie, či cvičenie nad 1800 MET-min naďalej zvyšovalo kognitívne funkcie.

Odhadovaná minimálna záťažová dávka spojená s klinicky relevantným zlepšením kognitívnych funkcií bola 724 MET-min. Po vylúčení štúdií s vysokým rizikom zaujatosti bola minimálna cvičebná dávka spojená s klinicky relevantným zlepšením kognitívnych funkcií 1075 MET-min. Analýzy jednotlivých podskupín ukázali, že u ľudí s nadváhou/obezitou (podľa BMI) má vzťah medzi dávkou cvičenia a zlepšovaním kognície tvar obráteného U. V tejto skupine dávky cvičenia nad 1053 MET-min ďalej nezlepšovali kognitívne funkcie, zatiaľ čo u ľudí so zdravou hmotnosťou došlo k nelineárnemu zvyšovaniu kognitívnych funkcií až do 1800 MET-min.

Poznámka

Polovica zahrnutých štúdií uvádzala zlepšenie v MMSE teste iba ako sekundárny výsledok, takže im pravdepodobne chýbala štatistická sila. Tento problém mohol ovplyvniť výsledky.

Literatúra

  1. 2021 Alzheimer’s disease facts and figures. Alzheimers Dement. 2021 Mar;17(3):327-406. doi: 10.1002/alz.12328.
  2. Huang X, Zhao X, Li B, Cai Y, Zhang S, Wan Q, Yu F. Comparative efficacy of various exercise interventions on cognitive function in patients with mild cognitive impairment or dementia: A systematic review and network meta-analysis. J Sport Health Sci. 2021 May 16:S2095-2546(21)00051-X. doi: 10.1016/j.jshs.2021.05.003. 

Medicínske upozornenie!

alergia antioxidanty ashwagandha autoimunita bacopa bezlepková diéta bolesť bylinky celiakia COVID-19 Crohnova choroba cvičenie deti dezinfekcia fajčenie flavonoidy ginko IBD infekčné choroby karnitín karotenoidy ketogénna diéta koenzým Q10 kofeín kosti kurkumín kĺby meta-analýza mozog mužské zdravie obezita omega-3 pamäť poznávacie funkcie probiotiká psoriáza selén stredomorská diéta terpény vitamín A vitamín C vitamín D vitamín E zelený čaj ženské zdravie