BPC-157 (Bepecín)

Pôsobí na: protizápalové účinky, hojenie rán, mozog a kognitívne funkcie, zdravie čreva

Základná charakteristika

BPC-157 je peptidový reťazec pozostávajúci z 15 aminokyselín. Názov BPC pochádza z anglického pomenovania Body Protection Compounds. Považuje sa za syntetickú látku, pretože takáto sekvencia aminokyselín sa v prírode nevyskytuje. Je odvodený z ochrannej bielkoviny vyskytujúcej sa v žalúdku.

Existuje mnoho vedeckých výskumov urobených na potkanoch, ktoré ukazujú, že ochranné účinky BPC-157 sa prejavujú aj mimo žalúdka a tráviaceho traktu. BPC-157 účinne pomáha pri žalúdkových vredoch, zápalových poškodeniach čriev, hojení poškodených kĺbov a kostí a hojení vnútorných orgánov.

Na zistenie presného princípu pôsobenia BPC-157 bude potrebných viac výskumov. Zatiaľ sa zistilo, že BPC ovplyvňuje niekoľko rastových faktorov, zvyčajne zapojených do angiogenézy (rastu ciev) a regenerácie tkanív po zranení.

Väčšina výskumov sa robila na potkanoch, ktorým sa BPC-157 podávalo injekčnou formou, pretože peptidy sa po orálnom podaní zvyčajne zle vstrebávajú a tak sa pri výskumoch využíva najmä injekčná aplikácia. Zatiaľ neexistujú žiadne výskumy o účinkoch BPC na ľudský organizmus. Všetky pozitívne vlastnosti BPC boli zistené pri pokusoch na zvieratách a bude potrebné vykonať viacero štúdií na ľuďoch, aby sa ukázalo, či sa rovnaké benefity prejavia aj v ľudskom tele. Navyše BPC-157 je patentovaná zlúčenina a môže existovať prepojenie medzi držiteľmi patentu a autormi mnohých relevantných štúdii.(1)

Dávkovanie

Dávkovanie je odvodené z výskumu na potkanoch. Pri väčšine výskumov sa BPC-157 podávalo injekčne. Pre orálne podanie sa u potkanov ako účinná ukázala dávka 10 µg/kg. Z toho sa odvodzuje pre človeka dávka 1,6 µg/kg, čiže 80 µg pre 50 kg osobu; 112 µg pre 70 kg osobu; 144 µg pre 90 kg osobu.

Zatiaľ však nie sú známe žiadne výskumy farmakokinetiky (štúdium pohybu, distribúcie, absorpcie a eliminácie liečiva) u ľudí a ani rozdiely medzi farmakokinetikou tejto látky u ľudí a potkanov.

Medicínske upozornenie!

Vedecké poznatky

BPC-157 je podľa patentu(1) označenie pre syntetickú zlúčeninu zloženú z 8-15 aminokyselinových zvyškov s molekulárnou hmotnosťou 900-1600 daltonov. V inom článku sa však hovorí, BPC označuje gastroprotektívnu bielkovinu používanú na izolovanie BPC-157.(2) V niektorých vedeckých článkoch je tento peptid označený ako Bepecin(3) alebo PL 14736, PL-10.(4)

Sekvencia 15 aminokyselín označená ako BPC-157 je Gly-Glu-Pro-Pro-Pro-Gly-Lys-Pro-Ala-Asp-Asp-Ala-Gly-Leu-Val. Uvádza sa, že v porovnaní s inými peptidmi je stabilná a nedochádza k jej degradácii v žalúdočnej kyseline minimálne po dobu 24 hodín.(2,6) V krvnej plazne je iba čiastočne stabilná, po 60 minútach zostalo neporušených 36 %.(3)

Angiogenéza

Pri testoch na kuracích zárodkoch (CAM Assay) sa ukázalo, že BPC-157 je schopné zvýšiť angiogenézu (tvorbu nových ciev) o 129 % pri podaní v dávke 0,01 μg a o 152 % pri dávke 0,1 μg. Tento efekt bol potvrdený aj pri testoch na endotele ľudských pupočníkových ciev (HUVECs) a tiež na potkanoch s poranenou labkou. Po týždňovej kúre s aplikáciou BPC-157 bolo vytvorených v poranenej labke viac ciev ako u kontrolnej skupiny.(7)  U týchto potkanov bola tiež zaznamenaná zvýšená expresia génu pre VEGFR2 a predpokladá sa, že práve aktivácia dráhy (VEGFR2-Akt-eNOS) zapríčiňuje zvýšenú tvorbu ciev.(7) Po aplikácii dynasoru – inhibítoru VEGFR2 došlo k inaktivácii celej dráhy a tvorba nových ciev sa zastavila.(7)

Tiež sa zistilo, že BPC-157 stimuluje tvorbu rastového faktoru EGR-1 v bunkách čreva (línia Caco-2). Zároveň sa zvýšila aj koncentrácia endogénneho rastového faktoru PDGF-BB a proteínu EGF-1.(4) Všetky tieto rastové faktory môžu byť zapojené do zvýšenia tvorby ciev po aplikácii BPC-157.

Metabolizmus

V krvnej plazme dochádza k degradácii určitého množstva BPC-157. Nie je známe aké zvyšky zostávajú po tejto degradácii.(3) Tiež sa zatiaľ nevie aký efekt má orálny príjem BPC-157.

Neurológia

Zdá sa, že BPC-157 má vplyv na receptory dopamínu, kde limituje vplyv agonistov (látky podporujúce pôsobenie) dopamínu. Pri súčasnom podaní BPC-157 a amfetamínu potkanom došlo pri dávkach 10 μg/kg BPC-157 k potlačeniu pozorovateľných efektov amfetamínu na správanie potkanov. Aj pri podaní BPC hodinu po amfetamíne sa prejavili určité benefity.(2) Dokonca aj podanie jednej dávky BPC-157 (10 μg/kg) pred následným dlhodobým podávaním amfetamínu potláčalo pozorovateľné efekty správania počas celého pozorovacieho obdobia.(11)

Výskumy naznačujú aj interakciu BPC-157 a serotonínu v mozgu a črevách.(12,13) U potkanov, ktorým bol injekčne podaný BPC-157 (10 μg/kg) došlo po 40 minútach k akútnemu zvýšeniu syntézy serotonínu v niektorých častiach mozgu (substantia nigra, nucleus olfactorius) a súčasnému poklesu v iných častiach (hypotalamus, hippokampus, talamus).(14) Mechanizmy tohto pôsobenia nie sú známe.

BPC-157 vykazuje aj určité neuroprotektívne pôsobenie na mozgové tkanivo potkanov, ktorým boli podané neurotoxíny (cuprizon – napodobuje poškodenia spôsobené sklerózou multiplex). Pri pokusoch bolo pozorované zníženie počtu poškodených buniek vo viacerých oblastiach mozgu.(15,16,17) Aj orálne podanie (10 μg/kg) BPC malo podobný ochranný účinok ako injekcie.(15) Treba však podotknúť, že o cuprizone je známe, že sa nemusí nevyhnutne dostať do mozgu.(18)

Kosti a kĺby

Fibroblasty šliach (fybrocyty – základné bunky väzivového tkaniva) vykazovali po pridaní BPC-157 rýchlejší rast a množenie. Zrýchlila sa aj tvorba F-aktínu, ktorý je dôležitý pre proces šírenia fibroblastov v šľache.(19,20,21) Výskumy naznačujú, že tento efekt nie je zapríčinený samotnými fibroblastami, ale aby došlo k zrýchleniu ich rastu, je potrebná aj prítomnosť ďalších buniek. V izolovanej kultúre samotných fibroblastov sa tento efekt neprejavil. BPC-157 pravdepodobne nepôsobí priamo na fibroblasty ale efekt je sprostredkovaný cez iné bunky, alebo BPC potláča inhibičné faktory okolia.(19,22)

Aplikácia BPC-157 počas chirurgického zákroku viedla k urýchleniu znovu sformovania kolagénových vláken, rýchlejšej tvorby chrasty a celkovo rýchlejšiemu hojeniu operačnej rany.(22)

Žalúdok

Na potkanoch bol pozorovaný ochranný účinok BPC-157 pri žalúdočných vredoch. Zdá sa, že tento účinok súvisí s dopamínovými a adrenalínovými receptormi. BPC-157 vykazovalo ochranný účinok proti rôznym látkam spôsobujúcim vredy (napr. cyklofosfamid, haloperidol, phentolamín…).(23,24,25)

Črevá

V sliznici čriev potkanov vykazovalo podanie BPC-157 protizápalový účinok. Ak bolo podané spolu s toxínmi, ktoré poškodzujú sliznicu čreva (kyselina trinitrobenzénsulfónová a cysteamín), došlo k zreteľnému zníženiu zápalových markerov aj vizuálnych znakov poškodenia sliznice.(6,26,27,15) Rovnakú účinnosť ako BPC vykazovali aj ďalšie liečivá (ranitidín, omeprazol), ale ako uvádzajú autori tejto štúdie, použitie BPC-157 by mohlo byť výhodnejšie, pretože má aj ďalšie benefity pri iných komplikáciách, napr. hojenie anastomóz, fistúl a pod.(27,28) Pozitívny vplyv BPC-157 na hojenie anstomóz (spojenie dvoch častí orgánu, ktoré normálne spojené nie sú) v rôznych častiach tela vrátane aorty a pažeráka zmieňujú aj ďalšie štúdie.(29,30)

Parkinsonova choroba

Jedna štúdia na potkanoch, ktorým bol podaný toxín MPTP (vyvoláva u potkanov podobné poškodenie ako je pozorované pri Parkinsonovej chorobe) zistila, že po aplikovaní BPC-157 sa niektoré poškodenia zmiernili.(36)

Skleróza multiplex (roztrúsená skleróza)

Poškodenia podobné skleróze sa u potkanov navodzujú podaním cuprizónu. U potkanov, ktorým bolo spolu s cuprizónom podávané aj BPC-157 sa rozvinulo signifikantne menej poškodení a abnormalít mozgu ako kontrolnej skupine.(15,16)

Literatúra

 1. Bpc peptide salts with organo-protective activity, the process for their preparation and their use in therapy.
 2. Jelovac N, et al. A novel pentadecapeptide, BPC 157, blocks the stereotypy produced acutely by amphetamine and the development of haloperidol-induced supersensitivity to amphetamineBiol Psychiatry. (1998)
 3. Cox HD, Miller GD, Eichner D. Detection and in vitro metabolism of the confiscated peptides BPC 157 and MGF R23HDrug Test Anal. (2016)
 4. Tkalcević VI, et al. Enhancement by PL 14736 of granulation and collagen organization in healing wounds and the potential role of egr-1 expressionEur J Pharmacol. (2007)
 5. Sikiric P, et al. The antidepressant effect of an antiulcer pentadecapeptide BPC 157 in Porsolt’s test and chronic unpredictable stress in rats. A comparison with antidepressantsJ Physiol Paris. (2000)
 6. Veljaca M, et al. BPC-15 reduces trinitrobenzene sulfonic acid-induced colonic damage in ratsJ Pharmacol Exp Ther. (1995)
 7. Hsieh MJ, et al. Therapeutic potential of pro-angiogenic BPC157 is associated with VEGFR2 activation and up-regulationJ Mol Med (Berl). (2017)
 8. D.Basagiannis et al.. Dynasore impairs VEGFR2 signalling in an endocytosis-independent mannerNature. (2017)
 9. Sikiric P. The pharmacological properties of the novel peptide BPC 157 (PL-10)Inflammopharmacology. (1999)
 10. Rebec GV, et al. Differential sensitivity to amphetamine following long-term treatment with clozapine or haloperidolPsychopharmacology (Berl). (1982)
 11. Sikiric P, et al. Pentadecapeptide BPC 157 attenuates chronic amphetamine-induced behavior disturbancesActa Pharmacol Sin. (2002)
 12. Sikiric P, et al. Brain-gut Axis and Pentadecapeptide BPC 157: Theoretical and Practical ImplicationsCurr Neuropharmacol. (2016)
 13. Jenkins TA, et al. Influence of Tryptophan and Serotonin on Mood and Cognition with a Possible Role of the Gut-Brain AxisNutrients. (2016)
 14. Tohyama Y, Sikirić P, Diksic M. Effects of pentadecapeptide BPC157 on regional serotonin synthesis in the rat brain: alpha-methyl-L-tryptophan autoradiographic measurementsLife Sci. (2004)
 15. Klicek R, et al. Stable gastric pentadecapeptide BPC 157 heals cysteamine-colitis and colon-colon-anastomosis and counteracts cuprizone brain injuries and motor disabilityJ Physiol Pharmacol. (2013)
 16. Torkildsen O, et al. The cuprizone model for demyelinationActa Neurol Scand Suppl. (2008)
 17. Herring NR, Konradi C. Myelin, copper, and the cuprizone model of schizophreniaFront Biosci (Schol Ed). (2011)
 18. Benetti F, et al. Cuprizone neurotoxicity, copper deficiency and neurodegenerationNeurotoxicology. (2010)
 19. Chang CH, et al. The promoting effect of pentadecapeptide BPC 157 on tendon healing involves tendon outgrowth, cell survival, and cell migrationJ Appl Physiol (1985). (2011)
 20. Molloy TJ, et al. Microarray analysis of healing rat Achilles tendon: evidence for glutamate signaling mechanisms and embryonic gene expression in healing tendon tissueJ Orthop Res. (2006)
 21. Ying-Li Hu et al.. FAK and paxillin dynamics at focal adhesions in the protrusions of migrating cellsNature. (2014)
 22. Staresinic M, et al. Gastric pentadecapeptide BPC 157 accelerates healing of transected rat Achilles tendon and in vitro stimulates tendocytes growthJ Orthop Res. (2003)
 23. Sikirić P, et al. Pentadecapeptide BPC 157 interactions with adrenergic and dopaminergic systems in mucosal protection in stressDig Dis Sci. (1997)
 24. Luetic K, et al. Cyclophosphamide induced stomach and duodenal lesions as a NO-system disturbance in rats: L-NAME, L-arginine, stable gastric pentadecapeptide BPC 157Inflammopharmacology. (2017)
 25. Bilic I, et al. Haloperidol-stomach lesions attenuation by pentadecapeptide BPC 157, omeprazole, bromocriptine, but not atropine, lansoprazole, pantoprazole, ranitidine, cimetidine and misoprostol in miceLife Sci. (2001)
 26. Sikiric P, et al. Therapy effect of antiulcer agents on new chronic cysteamine colon lesion in ratJ Physiol Paris. (2001)
 27. Sikiric P, et al. Cysteamine-colon and cysteamine-duodenum lesions in rats. Attenuation by gastric pentadecapeptide BPC 157, cimetidine, ranitidine, atropine, omeprazole, sulphasalazine and methylprednisoloneJ Physiol Paris. (2001)
 28. Sikiric P, et al. Focus on ulcerative colitis: stable gastric pentadecapeptide BPC 157Curr Med Chem. (2012)
 29. Hrelec M, et al. Abdominal aorta anastomosis in rats and stable gastric pentadecapeptide BPC 157, prophylaxis and therapyJ Physiol Pharmacol. (2009)
 30. Djakovic Z, et al. Esophagogastric anastomosis in rats: Improved healing by BPC 157 and L-arginine, aggravated by L-NAMEWorld J Gastroenterol. (2016)
 31. Grgic T, et al. Stable gastric pentadecapeptide BPC 157 heals rat colovesical fistulaEur J Pharmacol. (2016)
 32. Baric M, et al. Stable gastric pentadecapeptide BPC 157 heals rectovaginal fistula in ratsLife Sci. (2016)
 33. Vuksic T, et al. Stable gastric pentadecapeptide BPC 157 in trials for inflammatory bowel disease (PL-10, PLD-116, PL14736, Pliva, Croatia) heals ileoileal anastomosis in the ratSurg Today. (2007)
 34. Sever M, et al. Gastric pentadecapeptide BPC 157 and short bowel syndrome in ratsDig Dis Sci. (2009)
 35. Lojo N, et al. Effects of Diclofenac, L-NAME, L-Arginine, and Pentadecapeptide BPC 157 on Gastrointestinal, Liver, and Brain Lesions, Failed Anastomosis, and Intestinal Adaptation Deterioration in 24 Hour-Short-Bowel RatsPLoS One. (2016)
 36.  Sikiric P, et al. A behavioural study of the effect of pentadecapeptide BPC 157 in Parkinson’s disease models in mice and gastric lesions induced by 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydrophyridineJ Physiol Paris. (1999)