Pohyby tela

Pohyby hlavy

Flexia (predklon)

Extenzia (záklon)

Laterálna flexia (úklon)

Rotácia (otočenie)

Pohyby sánky

Depresia (otvorenie úst)

Elevácia (zatvorenie úst)

Protrakcia (predsunutie)

Retrakcia (zasunutie)

Pohyby trupu

Flexia (predklon)

Extenzia (záklon)

Laterálna flexia (úklon)

  Rotácia (otočenie)

Pohyby ramena

Flexia (predpaženie)

Extenzia (zapaženie)


Abdukcia (vzpaženie)

Addukcia (pripaženie)

Laterálna rotácia (vytočenie smerom von)

Mediálna rotácia (vytočenie dovnútra)

Pohyby lakťa a predlaktia

Flexia (ohyb lakťa)

Extenzia (vystretie lakťa)

Supinácia (otočenie predlaktia v smere hodinových ručičiek)

Pronácia
(otočenie predlaktia proti smeru hodinových ručičiek)

Pohyby zápästia

Flexia (ohyb zápästia)

Extenzia (vystretie
zápästia)

Pohyby bedrového kĺbu

Flexia
(prednoženie)

Extenzia (zanoženie)

Abdukcia (roznoženie)

Addukcia (znoženie)

Mediálna rotácia (vytočenie dovnútra)

Laterálna rotácia (vytočenie smerom von)

Pohyby kolena

Flexia (ohyb
kolena)

Extenzia (vystretie kolena)

Pohyby členka

Dorzálna flexia (pritiahnutie členka

Plantárna flexia (vystretie členka)

Inverzia (ohnutie mediálnym smerom)

Everzia (ohnutie laterálnym smerom)