Anatomické roviny & smery


Anatomické roviny


Koronárna (frontálna) rovina


Mediálna (sagitálna) rovina


Transverzálna (horizontálna) rovina


Anatomické smery

Cranialis (smerom k hlave)

Caudalis (smerom ku kostrči “chvostu”)

Superior (hore)

Inferior (dole)

Dorsalis (smerom k chrbtovej strane “dozadu”)

Ventralis (smerom k brušnej strane “dopredu”)

Medialis (smerom k stredovej rovine tela)

Lateralis (smerom od stredovej roviny tela)

Proximalis (bližšie k trupu)

Distalis (ďalej od trupu)

Sinister (ľavý)

Dexter (pravý)

Frontalis (na hlave smerom k čelu)

Occipitalis (na hlave smerom k temenu)